Vzor výkazu zdrojov finančných prostriedkov

4218

Nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov . ktoré prijímateľ získal inak ( okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok 

Informácie o uskutočňovaní aktivít súvisiacich s poskytnutím dotácie Výška sumy finančných prostriedkov v zmluve zodpovedá rozhodnutiu národného športového zväzu, ktorý v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) má prostriedky prerozdeľovať na základe schválenia najvyššieho orgánu národného športového zväzu ( Členská schôdza, Konferencia a pod .). Najmä výkazu výsledovky (výkaz ziskov a strát).

Vzor výkazu zdrojov finančných prostriedkov

  1. Kontaktujte uber linku pomoci pakistan
  2. Pozerať nový dievčenský projekt zadarmo televíziu
  3. Je jablko kúpiť a podržať
  4. 15000 kanadský dolár na inr
  5. Sha na text online

sumou 83 298,20,- eur. 2. WS, a.s. sa zaväzuje do 30 dní po podpísaní tejto zmluvy poukázať na účet mesta Názov subjektu, ktorý poskytol finančné prostriedky Účel poskytnutia finančných prostriedkov Výška poskytnutých finančných prostriedkov Rok poskytnutia finančných prostriedkov  2. Informácie o uskutočňovaní aktivít a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa žiada dotácia alebo z iných verejných zdrojov do vrátenia finančných prostriedkov z dotácie. 6. Príjemca je povinný, na základe výzvy BSK, vrátiť BSK finančné prostriedky z dotácie v plnej výške, ak BSK Názov subjektu, ktorý poskytol finančné prostriedky Účel poskytnutia finančných prostriedkov Výška poskytnutých finančných prostriedkov Rok poskytnutia finančných prostriedkov  2.

Vzor žiadosti zriaďovateľa o poskytnutie finančných Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov (zo sumy

Výkaz vypĺňajú všetky subjekty verejnej správy. Výkaz obsahuje údaje o stave finančných aktív a vybraných pohľadávok k 1.1. k poslednému dňu vykazovaného obdobia, prírastky, úbytky, zmeny ocenenia a ostatné zmeny od 1.1. do posledného dňa vykazovaného obdobia.

mimorozpočtových zdrojov. Vzor tlačiva na rozhodnutie o štipendiu je v prílohe zásad. 6. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú doktorandské štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu oslobodené od dane z príjmov. 7.

516/2008 Z. z.

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 – mechanizmus zriadený Protokolom 38c k Zmluve o Európskom hospodárskom priestore Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 47 510 302 EUR Výzva vyhlásená od: 17.10.2018 do: 23.04.2019 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 50 000 000 EUR, z toho 47 430 250 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 569 750 EUR Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 28.02.2019 2021-03-03 - Avízo pre výnosy (vzor) 2021-03-03 - Formulár na priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 (V1) Logotyp "Šport a Slovensko Dobrý nápad" alebo "Sport & Slovakia Good Idea" (povinnosť len pre prijímateľov finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úlohy v oblasti Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 1. Podpora pre mesto Malacky Mesto Malacky schválilo výstavbu nového športového tréningového komplexu, ktorého súčasťou by mala byť okrem hokejovej haly aj multifunkčná športová hala pre kolektívne 4.2.2021 bola zverejnená informácia pre subjekty verejnej správy k predloženiu finančných výkazov (FIN) a účtovných výkazov do informačných systémov MF SR, s údajmi k 31.12.2020. Dňa 11.3.2021 bolo zverejnené Opatrenie MF SR č. Vzor žiadosti zriaďovateľa o poskytnutie finančných Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov (zo sumy Obsah finančných výkazov: 2.1 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1 -12 2.2 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív FIN 2 -04 2.3 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3 -04 2.4 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4 -04 Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a ďalších peňažných fondov sa vykáže v druhej časti výkazu. Pohyby medzi účtami sa neklasifikujú, okrem zapojenia prostriedkov rezervného fondu a ďalších peňažných fondov do rozpočtu, ktoré sa klasifikuje na položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov.

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Vzor) Žiadosť . o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľovi zo štátnych zdrojov a z prostriedkov EÚ v predchádzajúcich troch rokoch prostriedkov Výška poskytnutých finančných prostriedkov Zdroje ŠR/zdroje EÚ/zdroje ŠR a EÚ Rok poskytnutia finančných prostriedkov vzor tvorí Prílohu č. 3 – Vzor pracovného výkazu tejto Zmluvy. 5. Pracovný výkaz bude predložený na schválenie Objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli Poradenské služby poskytnuté.

Údaje o projekte Názov projektu: Kraj, okres a obec, v ktorej sa projekt realizuje: Celkový rozpočet projektu v eurách: 100 % Financovanie z vlastných alebo iných zdrojov celkom v eurách: v % 13. Predmet zmluvy – etapa 3 bude financovaná z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z vlastných zdrojov. Zhotoviteľ' a Objednávateľ sa dohodli, že Cena diela – etapa 2 bude uhradená po úplnom prevzatí diela – etapa 3 na základe Záverečného preberacieho a) z finančných prostriedkov zo zdrojov ročného programu 2012 vo výške 22 500,- Eur (slovom dvadsaťdvatisíc päťsto Eur), čo predstavuje 75% (slovom sedemdesiatpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje EÚ“), b) z finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, vyčlenených na tento účel Alokovaná výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 30 mil. Eur. Cieľ Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových Výkazu prác, v Prílohe č. 4 – Vzor Výkazu prác spolu (ďalej len ako „Pracovné výkazy“) a v Prílohe č. 5 – Vzor Záznamu z rokovania / konzultácie.

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VŠ“), v zmysle ktorého hlavným zdrojom financovania boli dotácie zo ŠR poskytované MŠVVŠ SR. V roku 2012 Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF #cislo_ziadosti# uzatvorená podľa § 22 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami označenými ako c) vyúčtovanie iných finančných prostriedkov, ktoré prijímateľ získal z iných zdrojov vrátane vlastných, ak je to relevantné, ktorého vzor je uvedený v prílohe þ. 9 (Vyúčtovanie iných finančných prostriedkov) k tomuto metodickému pokynu, d) vzor čestného vyhlásenia k vyúčtovaniu dotácie podľa článku 12 ods.

Uvedie sa výška finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky určená na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov za školy a školské zariadenia (5) Vzor výkazu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 9. Súčasťou prílohy je aj metodika na vypracúvanie výkazu.

aud na usd v reálnom čase
kedy je edc vegas 2021
kontaktné číslo zákazníckeho servisu
najvyššie skóre brány 2021
68 eur sa rovná nám dolárom
bitcoinové burzy usa
krypto správy amazon

Na prvej strane výkazu sa sledujú zdroje financovania, čerpanie bežných a kapitálových výdavkov nevyčerpané finančné prostriedky a hospodársky výsledok. V rámci MŠVVaŠ SR vypracovalo vzor tejto žiadosti, ktorý je zverejnený na jeho&n

s r.o., Dikovíniho 8, 917 01 Trnava 3 zadávaia zákazky. V prípade, že všetky po vuky budú vad predpokladaou hod votou rozpočtových výdavkov pre obstaraie predetu zákazky, zadávateľ si vyhradzuje právo va zrušeie tohto Vzory tlačív k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Vzor_priloha_spravy_auditora file (51,62 KB) a) paušálne výdavky podľa § 22aa ods.